ÖBB 1116 086   28.06.2008, Ostermünchen (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 087   03.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 089   28.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 090   30.08.2005, Fürth (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 091   05.09.2003, München Hbf (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 092   22.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 094   03.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 095   18.03.2004, München Hbf (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 096   04.09.2003, München (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 097   03.09.2003, München Hbf. (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 097   11.10.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 098   13.06.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 099   22.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 100   26.08.2003, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 101   25.09.2003, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 103   10.03.2004, München Hbf (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 104   23.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 105   01.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 106   23.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 107   22.09.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 108   10.09.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 109   15.04.2003, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 110   22.09.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 111   21.09.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 112   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 114   01.04.2003, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 115   19.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 116   03.05.2006, Fürth (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 119   22.09.2003, München Hbf. (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 121   26.08.2003, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 123   25.09.2003, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 125   17.04.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 126   19.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 127   25.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 128   05.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 129   30.06.2004, Daglfing (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 130   22.09.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 132   04.09.2003, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 134   05.09.2003, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 135   11.10.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 136   03.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 137   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 139   21.04.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 142   21.04.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 143   23.10.2004, Rosenheim (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 145   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 146   16.04.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 148   22.09.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 149   07.04.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 150   11.10.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 151   28.04.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 152   17.03.2004, Zorneding (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 154   23.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 155   20.07.2004, Daglfing (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 156   16.02.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 157   11.10.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 159   01.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 160   05.08.2008, M-Heimeranplatz (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 161   11.08.2005, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 162   21.04.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 163   28.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 164   17.04.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 165   28.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 166   19.08.2008, Ostermünchen (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 167   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 168   06.09.2006, Fürth (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 169   19.05.2004, Daglfing (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 170   08.06.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 172   11.04.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 173   12.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 176   16.02.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 177   22.04.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 178   07.04.2009, München Ost (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 179   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 180   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 181   17.08.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 182   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 183   23.10.2004, Kufstein (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 184   03.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 185   20.09.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 186   28.10.2005, Haar (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 187   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 187   13.06.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 188   06.05.2006, Trattenbach (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1116 188   22.09.2006, Fürth (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 190   19.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 192   14.06.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 195   17.09.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 196   24.05.2007, Fürth (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 197   13.07.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 198   17.08.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 199   12.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 200   25.08.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 202   22.04.2005, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 204   19.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 205   03.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 207   01.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 208   09.09.2004, Fürth (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 208   29.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 209   05.07.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 210   25.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 213   25.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 215   22.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 218   17.04.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 219   14.06.2007, München Ost (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 226   07.04.2006, Haar (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 227   25.06.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 229   16.10.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 231   05.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 231   26.08.2007, Amstetten (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1116 232   22.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 234   11.10.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 235   17.08.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 236   03.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 237   28.10.2005, Haar (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 238   03.06.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 238   22.07.2006, Berg am Laim (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 239   10.10.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 240   11.08.2005, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 242   07.04.2006, Haar (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 244   22.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 245   26.03.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 246   18.08.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 247   23.06.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 248   05.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 249   17.08.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 250   14.07.2007, Lindau (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1116 251   11.07.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 253   21.09.2007, Berg am Laim (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 254   23.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 255   18.10.2005, Haar (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 256   01.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 257   20.09.2007, Berg am Laim (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 258   05.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 264   17.02.2007, M-Heimeranplatz (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 266   07.04.2009, München Ost (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 268   15.07.2008, Ostermünchen (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 270   17.06.2007, M-Heimeranplatz (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 271   19.06.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 272   07.04.2006, Haar (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 275   05.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 276   20.04.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 277   20.09.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 278   20.04.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1116 279   29.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1118 001   02.07.1983, Salzburg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1141 001   31.03.1990, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 001   03.01.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 004   01.09.1998, Ternberg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1141 005   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 006   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 007   21.08.1987, Tauplitz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1141 007   16.01.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 007   05.03.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 009   05.03.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 012   17.03.1990, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 012   15.05.1992, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 015   11.08.1991, St. Valentin (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 017   17.03.1990, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 017   05.03.1992, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 018   16.01.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 019   03.01.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 020   28.08.1984, bei Traunkirchen (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1141 021   03.01.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 022   17.03.1990, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 023   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 025   04.10.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 026   04.01.1991, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 028   26.08.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 029   17.03.1990, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1141 029   03.01.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1142 543   14.05.2000, Lienz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1142 586   01.09.2006, Lendorf (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1142 624   26.01.2000, Münster-Wiesing (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1142 645   30.05.2001, Breitenstein (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1142 694   30.05.2001, Breitenstein (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1144 200   10.02.2007, (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1144 200   09.02.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 208   20.04.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 211   11.10.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 213   30.06.2004, Daglfing (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 223   17.03.2004, Zorneding (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 223   12.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 228   19.05.2005, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 233   04.02.2009, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 235   05.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 241   07.04.2006, Haar (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 242   05.09.2006, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 253   17.07.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 260   26.04.2007, Fürth (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 261   05.09.2008, M-Heimeranplatz (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 269   11.01.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 282   25.05.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 286   19.05.2004, Daglfing (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1144 287   22.04.2004, München Nord (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1145 002   26.12.1989, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1145 002   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1145 004   20.09.1976, Attnang-Puchheim (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1145 005   20.09.1976, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1145 007   14.04.1979, Zf. Innsbruck (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1145 008   19.09.1986, Landeck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1145 008   08.03.1990, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1145 008   02.05.1990, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1145 009   11.10.1985, Steinach i. Tirol (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1145 011   15.09.1986, Wörgl (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1145 011   20.07.1988, Zf. Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1145 014   08.05.1983, Bw Garmisch-Partenkirchen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1145 015   04.05.1983, Steinach i. Tirol (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1146 001   16.05.1992, Wien Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1146 002   15.02.1992, Hohenau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1161 002   11.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 002   11.10.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 002   24.09.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 004   11.10.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 004   29.01.1991, Innsbruck-West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 006   26.12.1989, Innsbruck West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 009   05.1980, Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1161 013   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 014   24.03.1990, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 014   02.05.1990, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 014   02.05.1990, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 014   02.05.1990, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 015   26.08.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 015   06.06.1993, Bad Ischl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 016   15.09.1986, Zf. Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1161 017   06.09.1990, Bischofshofen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1161 017   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 017   26.05.1993, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 018   01.02.1991, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 018   23.02.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 018   23.02.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 018   23.02.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 019   10.07.1985, Bischofshofen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1161 020   16.01.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 022   07.08.1980, Salzburg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 022   04.05.1990, Schwarzach-St.Veit (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1161 022   01.02.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 001   02.04.1979, Feldkirch (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1180 003   18.09.1989, Frastanz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1180 003   17.07.1992, Feldkirch (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 004   18.09.1989, Feldkirch (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1180 005   02.05.1990, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 005   31.08.1991, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 007   18.09.1989, Feldkirch (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1180 007   02.05.1990, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 007   02.05.1990, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 008   04.04.1978, Innsbruck West (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1180 009   02.05.1990, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 009   31.08.1991, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 009   04.03.1992, Feldkirch (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 009   04.03.1992, Feldkirch (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1180 009   04.03.1992, Feldkirch (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1189 05   24.05.1979, AW München-Freimann (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1189 06   19.03.1975, Attnang-Puchheim (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1189 09   28.06.1992, Gbf. Wohlfurt (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1216 004   17.06.2007, M-Heimeranplatz (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1216 005   28.06.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1216 006   25.06.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1216 010   13.07.2007, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1216 147   25.06.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1216 147   19.08.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1216 148   06.08.2008, Assling (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 1245 001   15.09.1986, Wörgl (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 001   27.05.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 001   08.02.1992, Saalfelden (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 002   25.02.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 003   11.03.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 004   15.06.1989, Saalfelden (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 004   27.05.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 004   06.09.1998, Lindau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 005   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 005   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 007   06.05.1979, Garmisch-Partenkirchen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 007   26.01.1991, Hieflau (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 007   05.03.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 008   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 008   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 509   16.01.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 509   04.10.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 509   05.03.1992, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 511   17.03.1975, Vordernberg (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1245 511   17.09.1992, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 512   24.07.1993, Hieflau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 513   17.09.1992, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 514   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 514   24.07.1993, Hieflau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 516   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 517   17.03.1975, Vordernberg (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1245 518   10.09.1992, Sillian (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 519   17.09.1992, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 519   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 520   18.03.1975, Vordernberg (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1245 522   17.09.1992, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 523   04.10.1991, Zf. Knittelfeld (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 527   07.09.1992, St.Michael (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 528   18.03.1975, Vordernberg (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1245 528   18.03.1975, Vordernberg (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1245 529   05.03.1992, Radstadt (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 529   05.03.1992, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 530   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 530   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 530   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 531   16.01.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 531   05.03.1992, Schladming (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 532   15.06.1989, Hopfgarten (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 532   27.05.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 533   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 533   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 533   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 534   21.05.1989, b. St. Michael (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 534   05.03.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 535   15.06.1989, Saalfelden (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 535   04.03.1990, Kufstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 536   07.08.1989, Bruck/Mur (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1245 540   18.09.1992, Vordernberg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 541   04.10.1991, Vordernberg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1245 541   04.10.1991, Vordernberg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1280 14   15.05.1992, HW Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1280 17   25.02.1992, Bad Ischl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 001   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 002   31.03.1990, Zf. Salzburg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 006   24.05.1979, AW München-Freimann (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 008   31.12.1989, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 009   26.12.1989, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 009   08.03.1990, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 014   17.04.1981, Zf. Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1670 014   08.05.1983, Bw Garmisch-Partenkirchen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 021   04.10.1991, Zf. Knittelfeld (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 028   04.05.1990, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 102   15.05.1992, St. Valentin (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 104   31.08.1991, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1670 104   14.07.2007, Lindau (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 1670 105   Lindau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1822 001   14.05.2000, Lienz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1822 002   12.09.1992, b. St.Jodok (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1822 002   02.06.2000, Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 1822 003   12.09.1992, St.Jodok (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1822 003   12.09.1992, b. St.Jodok (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1822 003   12.09.1992, Brenner (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 1822 003   14.05.2000, Lienz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2016 018   12.05.2006, Hohenau (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 2043 002   20.04.1991, Knittelfeld (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2043 014   11.08.1991, Zf. Amstetten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 015   15.05.1992, St. Valentin (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 016   11.08.1991, Zf. Amstetten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 017   17.04.1993, Krems (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2043 019   31.03.1990, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 022   12.08.1989, Salzburg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2043 024   16.06.1989, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2043 026   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 041   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 042   12.08.1998, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 043   25.09.1991, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 047   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 048   22.08.1993, Linz Urfahr (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2043 049   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 049   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 050   17.09.1992, Villach Westbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 052   11.08.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 059   04.07.1992, HW Linz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2043 062   26.05.1993, Penzberg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 065   12.09.1992, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 066   24.09.1991, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 066   24.09.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 067   04.03.1990, Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 068   24.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 068   11.09.1992, b. Mühlbachl (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2043 069   03.10.1991, Villach-West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 069   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 070   30.07.1991, Hermagor (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2043 070   18.06.1993, Arnoldstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 071   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 074   17.09.1992, Arnoldstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 075   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2043 076   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2045 001   21.10.1990, St. Pölten (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2045 001   24.04.1993, Krems (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2045 002   03.09.1992, Pöchlarn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2045 013   17.09.1992, Göpfritz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2045 017   20.07.1989, St. Valentin (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2045 017   11.08.1991, Zf. Amstetten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2045 020   24.05.1989, b. Kamegg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2045 020   18.07.1989, Schwarzenau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2045 020   17.09.1992, Schwarzenau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 001:1   15.02.1992, Hohenau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 002   09.07.1991, Laa an der Thaya (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 004   09.07.1991, Laa an der Thaya (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 004   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2048 004   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2048 004   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2048 007   19.08.1992, Laakirchen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 008   15.05.1992, Lambach (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 010   24.09.1992, Braunau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 012   15.05.1992, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2048 012   19.08.1992, Eferding (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 014   19.10.1992, Marchegg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2048 021   12.08.1998, Wörth (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2048 022   12.08.1998, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2048 022   12.08.1998, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2050 003   14.10.1992, Schwechat (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2050 004   27.05.1992, Wien Süd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2050 005   27.02.1992, Schwechat (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2050 007   19.10.1992, Marchegg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2050 007   02.01.1993, Siebenbrunn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2050 008   08.06.1993, Wien Nord (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2050 010   19.10.1992, Siebenbrunn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2050 014   27.02.1992, Inzersdorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2050 015   12.12.2003, Wien (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 001   04.03.1990, Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 002   03.08.1982, Kufstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 002   26.08.1992, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 002   01.11.1993, Weilheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 005   26.08.1992, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 006   06.09.1980, Bregenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 007   09.05.1987, Bregenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 009   11.10.1990, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 010   11.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 011   11.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 011   24.09.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 013   11.10.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 014   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 019   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 020   15.05.1992, St. Valentin (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 021   15.05.1992, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 024   05.03.1992, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 025   05.06.1993, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 026   18.09.1992, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 027   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 027   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 031   05.06.1993, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 033   15.05.1992, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 035   15.05.1992, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 036   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 037   04.05.1990, Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 038   04.05.1990, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 038   26.05.1993, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 039   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 040   01.02.1991, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 041   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 041   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 048   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 049   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 049   17.09.1992, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 051   08.08.1991, Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 053   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 055   15.05.1992, HW Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 062   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 062   01.11.1993, Weilheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 067   26.08.1992, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 068   25.09.1991, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 069   24.04.1993, Krems (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 070   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 072   26.08.1992, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 074   17.04.1986, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 077   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 080   01.11.1993, Weilheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 082   21.04.1993, Wien Süd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 083   06.12.1983, Wien Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 087   30.07.1989, Wien Floridsdorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2060 096   31.08.1991, Feldkirch (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 097   02.05.1990, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 098   31.08.1991, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 099   28.12.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 100   27.05.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2060 100   28.12.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 001   15.05.1992, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 004   26.09.1992, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 007   26.09.1992, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 009   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 013   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 014   17.09.1992, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 014   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 015   03.10.1991, Villach Hbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 025   11.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 025   11.10.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 026   03.08.1982, Kufstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 026   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 026   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 026   24.09.1991, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 027   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 027   16.01.1992, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 2062 028   13.03.1991, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 2062 028   24.09.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 032   10.03.1993, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 2062 033   25.09.1991, St. Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 034   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 035   25.09.1991, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 037   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 037   30.06.1992, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2062 040   11.05.1993, Wien Süd (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 2062 047   17.04.1986, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2062 063   13.02.1992, Wien-Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2062 064   31.08.1991, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 002   17.09.1992, Arnoldstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 004   11.07.1990, Rotenthurm (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 004   14.05.2000, Lienz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 008   17.09.1992, Villach Hbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 009   03.10.1991, Arnoldstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 009   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 010   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 031   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 032   15.05.1992, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 036   27.05.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 036   08.02.1992, Saalfelden (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 039   11.08.1991, Zf. Amstetten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 051   11.05.1991, Zf. Wiener-Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 055   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 058   24.09.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 059   25.11.1995, Bludenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 060   10.03.1986, Bludenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 062   17.01.1996, Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 063   24.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 064   11.10.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 065   15.06.1989, Wörgl (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 065   11.10.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 066   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 066   08.09.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 067   15.06.1989, Wörgl (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 067   04.03.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 070   17.03.1990, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 072   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 074   04.01.1991, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 078   11.08.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 082   11.10.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 082   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 082   26.09.1992, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2067 087   15.02.1992, Wien-Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 091   15.02.1992, Wien-Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 098   25.04.1992, Wien Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2067 101   12.05.1993, Wien Süd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 001   27.06.1992, Wien Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 002   16.02.1992, Wien-Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 003   16.02.1992, Wien-Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 004   29.06.1992, Wien-Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 004   18.09.1992, Zf. Vordernberg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2068 005   03.10.1991, Fürnitz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2068 009   27.06.1992, Zf. Wien Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 012   02.06.2000, Zf. Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 013   27.05.2001, Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 024   04.02.1993, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 2068 027   21.04.1993, Wien Süd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2068 028   08.05.1993, Wien Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2090 001   18.03.1975, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 2091 002   11.03.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 002   04.05.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 002   12.08.1998, Zf. Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 003   03.10.1991, Mauterndorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 004   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 007   26.01.1991, Zf. Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 007   16.05.1992, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 007   20.09.1993, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 009   29.02.1992, Ybbsitz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2091 010   26.01.1991, Zf. Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 011   26.01.1991, b. Gstadt (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 011   26.01.1991, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 011   12.08.1998, Zf. Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 012   26.01.1991, Zf. Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2091 012   26.07.1991, Ybbsitz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2091 012   16.05.1992, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2092 002   11.03.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2092 002   04.05.1990, Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2092 003   25.09.1991, St. Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2092 004   01.05.1992, Zf. Gmünd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2092 004   12.08.1998, Zf. Ober-Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 001   11.03.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 002   04.05.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 002   04.05.1990, Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 003   11.03.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 004   23.09.1989, KBS 114 (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2095 006   03.09.1992, Wieselburg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2095 009   20.09.1993, Waidhofen/Ybbs (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2095 009   20.09.1993, Zf. Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 010   23.05.1989, b. Steinmühl (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2095 011   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 011   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 012   16.05.1992, Litschau (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2095 014   20.09.1993, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2095 015   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2143 016   11.04.1992, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 018   25.09.1991, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2143 019   10.04.1992, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 021   11.10.1990, St. Pölten (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 022   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2143 023   17.04.1986, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 025   13.09.1992, Gloggnitz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 026   11.04.1992, Zf. Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 027   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2143 030   11.08.1991, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 031   12.08.1998, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2143 033   03.07.1986, Felixdorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 037   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2143 038   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 2143 045   19.07.1989, Hötzelsdorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 055   15.09.1990, Gmünd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 058   03.04.1992, Oberlaam (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 065   14.10.1992, Wien-Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 071   21.04.1993, Wien Nord (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 072   06.12.1993, Wien Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 074   19.10.1992, Hainburg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 075   26.10.1993, Bratislawa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 2143 077   13.02.1992, Wien-Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4010 001   01.02.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 002   05.03.1992, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 003   23.02.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 005   04.05.1990, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 005   04.05.1990, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 005   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 005   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 006   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 007   02.01.1992, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4010 008   24.09.1991, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 008   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 009   11.08.1991, Kirchdorf/Krems (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 009   04.10.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 009   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 010   08.09.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 010   06.02.1993, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4010 011   25.01.1991, Kundl (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4010 012   05.03.1992, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 013   29.01.1991, Innsbruck-West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 013   29.01.1991, Innsbruck-West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 013   19.09.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 013   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 015   26.09.1992, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 016   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 017   02.01.1992, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4010 017   26.09.1992, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 019   12.02.1993, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4010 020   05.03.1992, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 022   23.06.1979, Rosenheim (, Foto: Peter Spitzer)

ÖBB 4010 023   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 024   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 025   16.01.1992, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4010 028   01.02.1991, Saalfelden (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4010 029   19.09.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 011   12.01.1997, Garmisch-Partenkirchen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4020 051   22.04.1993, Wien-Floridsdorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4020 076   21.04.1993, Wien Süd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4020 092   25.09.1991, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 101   08.12.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4020 102   16.03.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 104   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 105   12.09.1992, b. St.Jodok (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 107   01.11.1991, Reith (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 108   02.05.1990, Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 109   26.09.1992, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 110   01.11.1991, Reith (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 110   01.11.1991, Reith (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 111   29.01.1991, Kundl (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4020 111   01.02.1992, Reith (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 119   04.02.1993, Jenbach (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4020 120   01.02.1992, Reith (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4020 120   01.02.1992, Reith (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4024 021   14.07.2007, Lindau (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 4030 104   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 203   15.05.1993, Zf. Wien Nord (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 210   04.04.1992, Wien Nord (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 212   03.04.1993, Wien Nord (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 215   14.10.1992, Wien (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 218   17.03.1992, Schwechat (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 219   31.03.1993, Wien-Floridsdorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 220   21.04.1993, Wien Nord (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 225   16.09.1992, Leoben (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 231   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 232   03.10.1991, Ledenitzen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 232   17.09.1992, Villach Hbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 232   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 233   03.10.1991, Arnoldstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 233   03.10.1991, Arnoldstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 234   17.09.1992, Villach Westbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 236   17.09.1992, Arnoldstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 236   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 237   11.09.1992, Villach (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 241   25.08.2000, Fischamend (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 4030 245   01.02.1991, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 245   04.10.1991, Hieflau-Verschiebebahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 301   27.02.1991, Zf. Wörgl (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 301   19.09.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 302   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 303   10.03.1986, Bludenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 307   19.09.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 307   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 309   29.12.1983, Bludenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 309   31.08.1991, Feldkirch (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 310   04.03.1992, Feldkirch (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 312   19.09.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 315   29.12.1983, Bludenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 316   01.02.1991, Saalfelden (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 317   03.12.1994, Bischofshofen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 318   29.12.1983, Bludenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4030 319   17.09.1992, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 321   25.01.1991, Wörgl (, Foto: Alfred Lehnert)

ÖBB 4030 321   11.08.1991, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 321   19.09.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4030 322   06.03.1982, Bregenz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 4041 01   08.03.1990, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4041 01   02.05.1990, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4041 05   24.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4090 001   12.08.1998, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4130 01   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4130 01   03.10.1991, Villach-West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 4130 004   18.06.1993, Arnoldstein (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5044 006   07.04.1992, Wien Nord (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5046 202   24.09.1989, Türnitz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5046 204   10.04.1991, Friedberg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5046 206   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5046 207   25.09.1991, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5046 208   25.09.1991, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5046 210   26.07.1992, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5046 212   13.10.1992, Lanzendorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5046 215   20.07.1989, St. Valentin (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5046 215   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 005   12.08.1998, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 008   11.08.1991, St. Valentin (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 009   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 011   25.09.1991, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 015   30.06.1992, Zf. St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 017   24.04.1993, Krems (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 020   17.03.1990, Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 021   15.05.1992, Eferding (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 022   11.08.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 025   15.05.1992, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 026   03.01.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 028   25.09.1991, St. Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 029   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 037   15.05.1992, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 038   18.01.1991, Wiener-Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 042   15.05.1992, Eferding (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 049   15.02.1992, Gänserndorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 049   04.05.1993, Marchegg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 051   20.06.1992, Marchegg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 052   20.06.1992, Marchegg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 057   24.09.1991, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 058   10.05.1992, Lanzendorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 061   15.05.1992, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5047 072   18.09.2004, Linz Urfahr (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 075   11.05.1993, Wien Süd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5047 080   18.09.2004, Linz Urfahr (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5081 001   28.06.1992, Liesing (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5081 013   26.01.1991, Eisenerz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 015   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 016   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 019   15.05.1992, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 022   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 051   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 052   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 053   17.03.1990, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 055   31.03.1990, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 057   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 059   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 561   09.07.1990, Villach (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5081 562   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 563   04.10.1991, Zf. Vordernberg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5081 563   10.10.1991, b. Eisenerz (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 5081 563   10.10.1991, Eisenerz (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 5081 563   10.10.1991, b. Glaslbremse (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 5081 563   10.10.1991, b. Glaslbremse (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 5090 001   11.03.1990, Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 001   04.05.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 002   23.02.1991, Zf. Zell a. See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 002   14.05.2000, Zf. Zell a. See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 003   11.03.1990, Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 003   11.03.1990, Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 004   29.08.1992, Gmünd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5090 005   29.08.1992, Weitra (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5090 006   31.05.1992, Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 007   14.05.2000, Zf. Zell a. See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 014   12.08.1998, Ober-Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 014   12.08.1998, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 016   12.08.1998, Ober-Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5090 016   12.08.1998, Zf. Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5099 001   21.07.1990, St. Wolfgang (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5099 001   05.06.1993, Schafbergalpe (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5099 001   05.06.1993, Schafbergalpe (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5099 002   05.06.1993, Schafbergalpe (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5099 002   05.06.1993, Schafbergalpe (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5144 001   10.06.1990, Zf. Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5144 001   12.06.1996, Semmering (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5144 004   15.02.1992, Wien-Nord (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 001   21.07.1992, Drosendorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 002   16.06.1991, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 003   24.04.1992, Lanzendorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 005   20.09.1990, Wiener Neustadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 007   19.10.1992, Marchegg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 008   24.04.1992, Lanzendorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 009   25.04.1992, Lanzendorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 010   25.07.1992, Lanzendorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 013   25.04.1992, Lanzendorf (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 016   25.05.1992, Zf. Wien Ost (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5145 016   06.06.1993, Pamhagen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5146 203   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5146 204   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 5146 207   14.04.1993, Eisenstadt (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 5146 208   08.08.1992, Türnitz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 6010 004   01.07.1992, Stainach-Irdning (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 6010 021   05.03.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6010 026   01.02.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6010    21.06.1995, am Schoberpaß (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ÖBB 6020 105   02.05.1990, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6020 106   31.12.1989, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6020 107   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6020 109   24.09.1991, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6020 110   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 104   29.06.1995, Gesäuse (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 6030 229   04.10.1991, Zf. Vordernberg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 232   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 233   04.05.1990, Saalfelden (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 245   04.10.1991, b. Radmer (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 246   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 306   05.03.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 311   29.01.1991, Innsbruck-West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 311   29.01.1991, Innsbruck-West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6030 317   29.06.1995, b. Johnsbach (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 6030 318   21.05.1989, Lindau (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB 6545 003   11.05.1993, Pamhagen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB 6645 002   11.05.1993, Wien Süd (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB X130 02   01.02.1991, Zf. Saalfelden (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X130 03   04.03.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X130 03   19.01.1991, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X150 02   15.05.1992, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X150 04   04.10.1991, Zf. Vordernberg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X150 05   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X150 09   16.05.1992, Linz (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB X431 01   15.05.1992, St. Valentin (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X512 04   15.05.1992, Eferding (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X521 004   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532 46   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532 48   15.05.1992, Eferding (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532 50   26.12.1989, Innsbruck West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532 50   15.05.1992, Eferding (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532 53   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532 54   11.08.1991, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532 59   04.10.1991, St. Martin (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532 62   15.05.1992, St. Valentin (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X532s 01   25.09.1991, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 01   26.12.1989, Innsbruck West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 02   16.01.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 03   26.12.1989, Innsbruck West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 05   25.05.1995, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 09   26.12.1989, Innsbruck West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 23   25.08.1990, Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 43   26.08.1992, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 44   17.03.1990, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 45   11.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 47   20.10.1992, Ellend (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB X534 50   18.06.1993, Villach West (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 51   10.08.1992, Himberg (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB X534 54   18.08.1990, Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 62   09.07.1991, Drösing (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB X534 63   16.09.1986, Stainach i. Tirol (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB X534 66   03.01.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X534 75   11.03.1990, Kitzbühel (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X535 001   04.03.1990, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X552 001   30.06.1992, St.Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X552 002   20.06.1990, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X552 004   27.05.2001, Innsbruck (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB X601 3101   26.09.1992, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X601 3172   05.03.1992, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X601 9036   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X602 9310   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X614 906   23.02.1991, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X614 913   23.02.1991, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X616 903   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X616 904   25.09.1991, Mariazell (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X616 910   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X616 910   12.08.1998, Zf. Ober-Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X626 119   16.01.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X626 123   31.08.1991, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X626 142   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X626 147   17.09.1992, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X626 169   04.05.1990, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X626 201   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X627 033   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X627 033   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X627 051   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X628 003   31.08.1991, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X628 006   26.09.1992, Jenbach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X629 902   14.05.2000, Uttendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X701 1000   16.01.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB X965 12   11.08.1991, Zf. Amstetten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB ABmpz 3034 011   27.05.1990, Mittenwald (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB ABmz 3070 030   27.05.1990, Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB ABp 2704 006   12.04.1991, Landsberg/Lech (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB ABp 2704 006   20.05.1993, Landsberg/Lech (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B 0211 001   31.03.1990, Zf. Salzburg (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B 2933 258   11.08.1991, Zf. Amstetten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B 2933 264   24.09.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B/s 9903   21.07.1990, Zf. St. Wolfgang (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB B4ip/s 3045   11.03.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B4ip/s 3063   04.05.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B4iph/s 3108   25.09.1991, Mariazell (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B4iph/s 3110   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B4iph/s 3121   12.08.1998, St.Pölten-Alpenbf. (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B4iph/s 3143   25.09.1991, Mariazell (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B4iph/s 3203   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB B4iph/s 3259   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bc 5040 100   25.09.1991, St. Pölten-Wörth (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bcmz 5950 000   17.03.1990, Wels Terminal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bcmz 5950 001   08.09.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BD4ip/s 4260   04.05.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BD4iph/s 4103   25.09.1991, Mariazell (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BD4iph/s 4200   25.09.1991, Mariazell (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BDmpsz 8275 045   08.09.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BDmpsz 8291 004   01.02.1991, Saalfelden (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BDmpz 8234 026   27.05.1990, Mittenwald (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BDp 8235 008   16.01.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BDp 8235 014   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BDpz 8235 412   04.05.1990, Schwarzach-St.Veit (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bmpz 2034 114   27.05.1990, Mittenwald (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bmpz 2075 226   17.09.1992, Villach Hbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bmpz 2075 527   01.02.1991, Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bmpz 2134 040   24.09.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bmpz 2134 050   01.11.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bmz 2170 520   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bmz 2171 035   07.08.1987, München Hbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bp 2004 012   03.01.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bp 2004 203   03.01.1992, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bp 2804 130   16.01.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bp 2804 239   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bp 2935 071   04.10.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bp 2935 072   11.08.1991, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bp-k 2935 337   01.02.1992, Mittenwald (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bp-k 2935 366   05.03.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Bpz 2935 665   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB BT 2419 054   15.07.1990, Amstetten (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB D 9203 371   03.10.1991, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB D 9233 346   05.03.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Dgho 9375 103   04.10.1991, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Dgho 9375 115   26.01.1991, Eisenerz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Dghos 9377 516   03.10.1991, Fürnitz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Dghso 9378 212   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Dgi/s 6901   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Diho 9367 359   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Dsx 9533 911   17.09.1992, Villach Hbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB F3hw/s 8500   25.09.1991, Mariazell (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB F3hw/s 8502   12.08.1998, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Post 0003 062   04.10.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Post 0003 902   16.01.1991, Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Post m 0030 207   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Post m 0033 117   17.09.1992, Villach Hbf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB SRmz 8430 001   29.01.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB WR4ip/s 0005 701   20.09.1993, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB WR4ip/s 5700   26.01.1991, Zf. Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB WR4iphz/s 5600   25.09.1991, Mariazell (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB G/s 106   12.08.1998, Zf. Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB G/s 11660   12.08.1998, Zf. Obergrafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Gabkqss-x 1843 512   25.09.1991, St. Pölten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Gabs 1811 876   18.09.1992, Stainach-Irdning (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Gbs 1515 304   10.10.1990, Weilheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Gbss 1738 041   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB GGmh/s 16800   12.08.1998, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kessel    04.03.1990, Zf. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB O/s 61506   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Sgjs 4536 121   02.05.1990, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Sgjs 4536 181   02.05.1990, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Uacs 9306 875   04.01.1991, Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB WW/s 89757   30.06.1992, Est. Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Abraum 91 100   30.06.1992, Ober Grafendorf (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Beiwagen 9983 000   12.09.1992, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Container 9470 506   16.03.1991, Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9434 706   04.10.1991, Hieflau-Verschiebebahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9434 717   04.03.1990, b. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9455 901   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9755 903   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9756 902   27.05.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9756 903   17.09.1992, Zf. Villach (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9756 905   04.05.1990, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9756 909   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9756 909   18.09.1992, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9756 910   11.08.1991, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9756 913   02.05.1990, Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Geräte 9756 916   04.10.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kran 916 805   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kran 9466 050   31.03.1990, Zf. Attnang-Puchheim (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kran 9466 051   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kran 966 004   15.05.1992, HW Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kran 9766 001   25.09.1991, St. Pölten-Wörth (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kran 9766 033   25.09.1991, St. Pölten-Wörth (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kran 9766 042   04.03.1990, b. Wörgl (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kran 9766 060   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Kranbelast 9467 900   15.05.1992, Zf. Linz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Lösch 9788 900   27.05.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Lösch 9788 901   24.03.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Lösch 9788 902   02.05.1990, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Mannschaft 9457 904   31.08.1991, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Mannschaft 9457 904   04.03.1992, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Mannschaft 9457 904   04.03.1992, Zf. Bludenz (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Material 9405 422   01.02.1991, Zf. Bischofshofen (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Messwagen 9994 001   16.06.1992, Zirl (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ÖBB Pflug 98 502   30.06.1992, St.Pölten-Alpenbahnhof (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 98 503   26.01.1991, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 98 503   20.09.1993, Waidhofen/Ybbs (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 98 504   11.08.1991, Steyr (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 98 550   11.03.1990, Zf. Zell am See (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 9760 009   11.08.1991, Zf. Amstetten (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 9760 031   11.10.1990, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 9760 031   29.01.1991, Zf. Innsbruck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 9760 032   26.12.1989, Zf. Landeck (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 9760 300   17.03.1990, Zf. Wels (, Foto: Peter Wittmann)

ÖBB Pflug 9760 305   16.01.1991, Zf. Selzthal (, Foto: Peter Wittmann)

 

Letzte Aktualisierung am 31.03.2024

Valid HTML 4.01